Configurator

Privacy

Privacyverklaring InterFaca - Laat hout leven
InterFaca gevestigd aan Nipkowlaan 14, 9207 JA Drachten, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
InterFaca
Nipkowlaan 14
9207 JA Drachten
085 02 39 544
info@interfaca.nl

De Europese privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 geldt geeft aan dat we moeten vastleggen hoe we met de privacy van onze klanten omgaan. Gegevens verzamelen doen we dan ook niet zomaar, maar met als doel om onze klanten te informeren of van dienst te kunnen zijn.

Persoonsgegevens die we verwerken
InterFaca verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt

InterFaca verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je te informeren over (commerciële) aanbiedingen met betrekking tot onze diensten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoelang persoonsgegevens worden bewaard:

 • InterFaca bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld zijn
 • Als een overeenkomst eindigt, zullen wij je persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaren in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met jouw gesloten overeenkomst

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door InterFaca en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@interfaca.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. InterFaca zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

InterFaca wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

InterFaca neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@interfaca.nl.